ANTĐ - “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là câu tục ngữ nói về lao động, sản xuất. Con đường cứu nước của Bác Hồ được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác-Lê tức là ông Lê học Mác...v.v ...