01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng - Nguyễn Danh Khoa
2. Phó Hiệu trưởng
2.1. Vũ Thị Vân
2.2. Nguyễn Văn Thành